ترجمه کتاب دیابت و فعالیت بدنی توسط مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی سردرود دکتر اکبر معین

توسط محمد ابراهيم نژاد

ارائه دانش فعلی با توجه به تعامل های بین فعالیت بدنی و دیابت ضروری به نظر می رسد. کتاب حاضر به بحث درباره جزئیّات مربوط به سازوکارهای فیزیولوژیکی، مولکولی و ژنتیکی درگیر در این تعامل ها می پردازد. به علاوه این کتاب اطلاعات ارزشمندی درباره نقش فعالیت ورزشی در درمان و مدیریت دیابت در تمامی دوران زندگی اعمّ از دیابت بارداری، کودکان و سالمندان ارائه می کند. قابل ذکر است نقش رژیم غذایی در تعدیل ارتباط بین فعالیت و دیابت بررسی و برای اوّلین بار، اهمّیت رفتار بی تحرکی از فعالیّت ورزشی برجسته تر شده است.

خطوط راهنمای جاری بهداشت عمومی برای دیابت نوع دو ارائه شده است و همچنین توصیه های کاربردی برای مدیریت دیابت نوع یک نیز ذکر شده است. این کتاب اطّلاعات مروری ارزشمند و به روز را تأمین می کند و مطالعه آن به پژوهشگران، دانشجویان، متخصّصان بالینی نظیر پزشکان، متخصّصان، کارشناسان حرکت شناسی، فیزیوتراپیست ها، پرستاران و مربّیان بیماران دیابتی توصیه می شود.

 

بازگشت