جلسه معارفه دکتر پیام عرب زاده به عنوان رییس دبیرخانه هیات امنای استان آذربایجانشرقی

توسط محمد ابراهيم نژاد

 

بازگشت