جلسه تجمیع پیش بینی بودجه سال 1396 واحدها و مراکز استان آذربایجانشرقی

توسط محمد ابراهيم نژاد

این جلسه با حضور مدیران طرح و برنامه بودجه واحدها و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی و با ارائه مستندات و گزارشات، نحوه تخصیص بودجه برای واحدها و مراکز دانشگاهی استان بررسی و انجام گرفت.

بازگشت