حضور رییس دانشگاه در جلسه هیات امنای استان و دیدار با ریاست دانشگاه آقای دکتر میرزاده

توسط محمد ابراهيم نژاد

دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با ریاست دکتر میرزاده در واحد تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در این جلسه موضوع ادغام واحدهای جلفا و هادی شهر مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد هر دو واحد به صورت مستقل و جداگانه ادامه فعالیت دهند.

همچنین با ساخت ساختمان آموزشی واحد جلفا با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و اخذ مجوز از معاونت عمرانی دانشگاه و تامین منابع مالی از طریق منابع واحد موافقت شد.

موضوع احداث طرح پرورش ماهی قزل آلا مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و با اکثریت آرا، مقرر شد با رعایت مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه انجام شود..

در ادامه دهمین جلسه هیات امنای استان آذربایجان شرقی، با تامین منابع مالی از طریق دریافت وام بانکی و کمک سازمان مرکزی و تغییر نقشه ها برای تکمیل ساختمان واحد صوفیان با رعایت مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی و اخذ نظر معاونت عمران دانشگاه موافقت شد.

به اتفاق آراء ادامه فعالیت مراکز سردرود و تسوج به صورت مرکز آموزشی زیر نظر واحد مادر و برای مدت یک سال مشروط به ارتقای شاخص ها و استانداردهای موردنیاز به ویژه ساخت و ساز در مرکز سردرود با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و اخذ مجوز معاونت عمرانی دانشگاه، مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

آخرین دستورجلسه هیات امنای استان آذربایجان شرقی، تعیین حسابرس هیات امنای استان آذربایجان شرقی بود که با اکثریت آراء انتخاب شد.

 

 

 

 

بازگشت