ترم‌بندی حسابداری و مدیریت

توسط حسین زین‌العابدین‌پور

ترم بندي رشته هاي حسابداري و مديريت

ترم بندی رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی پیوسته دانلود فایل
کاردانی پیوسته-نامتجانس حسابداری دانلود فایل
کاردانی پیوسته-متجانس حسابداری دانلود فایل
کاردانی ناپیوسته حسابداری دانلود فایل
کارشناسی ناپیوسته  متجانس حسابداری دانلود فایل
کارشناسی ناپیوسته متجانس مدیریت دولتی  دانلود فایل
کارشناسی ناپیوسته نامتجانس حسابداری دانلود فایل
کارشناسی ناپیوسته نامتجانس مدیریت دولتی  دانلود فایل

 

بازگشت